top of page

כנפיים

יום אחד שאל הנכד את סבו: "סבא מה יש לך ביד?" "גולם",

ענה הסבא, "ובתוך הגולם יש פרפר.

בקרוב הגולם יבקע וייצא ממנו הפרפר".

 

התלהב הילד עד מאד ושאל "אתה יכול לתת לי אותו?"  "כן", אמר הסבא, "אבל תבטיח לי, שכשיבקע הגולם והפרפר ינסה לקפוץ ולהכות עם כנפיו על דפנות הגולם, אתה לא תעזור לו לצאת. תן לו לצאת בכוחות עצמו". הילד הבטיח ולקח את הגולם הביתה. בבית הוא ישב והביט על הגולם. לפתע ראה הילד שהגולם מתחיל לזוז ולהתנועע עד שלבסוף נוצר פתח קטן והוא נבקע. בתוך הגולם היה פרפר לח ויפה, אשר הכה בכל כוחו על דפנות הגולם בנסותו לצאת ממנו, אך ללא הצלחה. רחמיו של הילד נכמרו על היצור האומלל והוא רצה לעזור לפרפר לצאת, אך זכר את דברי סבו ונמנע מלעזור לו. לאחר זמן מה, הילד לא יכול היה

bottom of page